• Киев
 • (044) 568 57 45 | (096) 563 77 51
 • kvirin@kvirin.ua
Mobile menu

В ДБН В.2.5-56:2010 [1] зазначено: «Дотримання вимог ТО (технічного обслуговування – авт.) сприяє забезпеченню працездатного стану СПЗ (систем протипожежного захисту – авт.) та їх надійного і безпечного експлуатування».

Ідентична за змістом вимога міститься і в ДБН В.2.5-56:2014 [2].

Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ включає в себе багатовекторний комплекс організаційних та технологічних заходів. Зупинимося лише на одному з них: забезпечення значень маси газової вогнегасної речовини (далі – ГВР) та тиску газу-витискувача в модулях газового пожежогасіння (далі – МГП) не нижче проектних.

Примітка. У цьому матеріалі розглянуто випадок використання в СПЗ ГВР, що зберігаються в рідкій фазі під тиском газу-витискувача. Однак, основні тези та висновки за ними можна розповсюдити і на ГВР, що зберігаються в рідкій фазі під тиском власної насиченої пари, наприклад: СО2 за ДСТУ 5092 [3] і (екзотичний для України) HFC 23 за ДСТУ 4466-10 [4].

Зазначимо, що падіння тиску газу-витискувача та (або) маси ГВР відносяться до несправностей, які впливають на працездатність СПЗ. Такі несправності, відповідно до ДБН В.2.5-56 [1, 2]: «повинні усуватися негайно».

Запірно-пусковий пристрій (далі – ЗПП) МГП в процесі його експлуатування є основним джерелом витоків: нещільності у з’єднаннях запірного вузла каналу для випускання ГВР, вузла для приєднання приладу контролювання тиску та запобіжного вузла.

Нагадаємо, що запірний та запобіжний вузли ЗПП можуть бути клапанного або мембранного типів.

Примітка. До речі, декілька слів щодо «особливої конструкції» ЗПП МГП із використанням ГВР «3M™ Novec™1230», вона ж: FK-5-1-12 ДСТУ 4466-5 [5].

На виконання вимог Монреальського [6] і Кіотського [7] протоколів, ДСТУ 4095 [8] встановлює в Україні правила проведення випробувань з перевірки тривалості випускання з МГП та батарейного устатковання ГВР, що зберігаються в рідкій фазі з газом-витискувачем. Запропонований метод  випробувань (ідентичний з ГОСТ Р 53281 [9]) дозволяє за допомогою моделювання  визначати відповідність, спорядженого ГВР, виробу, у тому числі: FK-5-1-12 ДСТУ 4466-5 [5], вимогам НД. Тому твердження деяких «фахівців» щодо можливості (неможливості) застосування ГВР «3M™ Novec™1230» в конкретних МГП носять більш корпоративний ніж технічний характер.

У кожного конструктивного виконання (клапан або мембрана) є свої переваги і недоліки. Не зупиняючись докладно на них – констатуємо дещо парадоксальний факт: переваги мембрани в конструкції запірного вузла становляться недоліками в запобіжному.

Так, виграш у разі застосування мембрани в запірному вузлі (більш надійна герметичність та простота обслуговування) стає програшем у разі її застосування в запобіжному вузлі: спрацювання мембрани призводить до втрати всього заряду газа-витискувача та ГВР. Крім того, за певних обставин, таке спрацювання може загрожувати здоров’ю або, навіть, життю людини (докладніше – див., наприклад: [10, 11]).

Взявши до уваги вищенаведену інформацію, розглянемо основні характеристики ряду ГВР, найбільш поширених в Україні (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Характеристика

МП [6]

КП [7]

галон 1301

(хладон 13В1)

ДСТУ 7288 [12]

галон 2402

(хладон 114В2)

ДСТУ 7288 [12]

HFC 125 ДСТУ 4466-8 [13]

HFC 227ea ДСТУ 4466-9 [14]

FK-5-1-12 ДСТУ 4466-5

[5]

Молекулярна маса

148,93

259,82

120,02

170,00

316,04

Точка кипіння за абсолютного тиску 1,013 бар, ºС

–57,8

47,5

–48,09

–16,4

49,2

Точка замерзання, ºС

–168,0

–110,5

–101,0

–127,0

–108,0

Тиск пари за 20ºС, бар (абс.)

14,63

0,37

12,05

3,90

0,326

Густина в рідкому стані за 20ºС, кг/м3

1575

2201

1218

1410

1616

Мінімальна нормативна концентрація для гасіння пожеж об’ємним  способом, % (об.):

- клас В (н-гептан)

4,1

2,4

12,1 

9,0 

5,9 

Умови зберігання (вимоги до тари)

Посудина під тиском

Посудина без тиску1)

Посудина під тиском

Посудина без тиску

Агрегатний стан за 20ºС

Рідина під тиском власної пари

Примітка 1. «МП» – Монреальський протокол, «КП» – Кіотський протокол.

Примітка 2. Більш докладніше – див. [15].

1) Мається на увазі – надлишковий тиск, що зумовлює додаткові вимоги відповідно до НПАОП 0.00-1.59 [16].

Незважаючи на «різноманітність» вищенаведених ГВР у них можна відшукати і деякі спільні риси. Так, у площині робіт, пов’язаних із заряджанням (дозаряджанням) МГП, вищенаведені ГВР з точки зору «гідравліки» можна умовно поділити на дві групи:

1) ГВР з незначним (менше ніж 1 бар) тиском власної пари: галон 2402 (хладон 114В2) ДСТУ 7288 [12] та FK-5-1-12 ДСТУ 4466-5 [5];

2) ГВР з підвищеним (більше ніж 1 бар) тиском власної пари: галон 1301 (хладон 13В1) ДСТУ 7288 [12]; HFC 125 ДСТУ 4466-8 [13] та HFC 227ea ДСТУ 4466-9 [14].

Є ще одна абсолютно спільна характеристика: всі ці ГВР за температур експлуатування перебувають у рідинному стані під тиском власної насиченої пари.

У всякому разі, МГП після переходу у граничний або непрацездатний стан, наприклад: витоки газу-витискувача через нещільності ЗПП; вихід ГВР та газу-витискувача з метою пожежогасіння або у разі перевищення вище дозволеного надлишкового тиску тощо, потребуватиме відновлення працездатності. Наскільки ж воно буде трудомістким і кошторисним буде залежати від конструкції ЗПП, виду ГВР та можливостей зарядної станції.

Зарядні станції, як стаціонарні, так і мобільні, наприклад: [17, 18], та основні вимоги до процесу заряджання ГВР відомі досить давно, див. наприклад: «Інструкцію…» [19].

Примітка. Тобто, нічого суттєво нового і, тим більше, – «революційного», у появі станцій, як стаціонарних ([17]), так і мобільних ([18]) немає. Від раніше відомих вони відрізняються здебільше сучасним технологічним рівнем та дизайном.

Загальні вимоги до утримання балонів і процесів заряджання теж відомі та наведені у ряді НД: НПАОП 0.00-1.59 [16], ДСТУ 4095 [8] тощо. Вимоги до газу-витискувача (азоту) викладено в: ДСТУ 4466-5 [5], ДСТУ 4466-8 [13], ДСТУ 4466-9 [14] тощо.

З точки зору тієї ж «гідравліки» – заряджання МГП ГВР «другої групи» (див. – вище) відбувається за більш сприятливих умов (наявність підвищеного тиску власної пари). Проте саме ця властивість і призводить до деякого ускладнення конструкції зарядної станції: наявності в конструкції станції додаткового устатковання для зберігання та подавання таких ГВР до внутрішньої порожнини МГП.

Згадаємо добре відоме правило: практично будь-який мобільний засіб «виростає» із стаціонарного. Спочатку створюється дослідний стаціонарний пристрій (часто – громіздкий і «занадто затехнологічений»). На ньому відпрацьовуються усі основні технологічні операції і лише потім з’являються перші промислові зразки. Необхідно пам’ятати також, що процес створення усього нового займає певний період. За цей час наука і техніка не стоять на місці: з’являються сучасніші і компактніші комплектуючі, що дозволяють надати «стаціонару» мобільність.

Адже, в першу чергу – у випадку з ГВР: FK-5-1-12 ДСТУ 4466-5 [5] та галон 2402 (хладон 114В2) ДСТУ 7288 [12], виконання технічного обслуговування безпосередньо на об’єкті протипожежного захисту дає значний виграш у часі та допомагає зберегти кошти споживача.

Примітка. Щодо (іноді висловлюваних) «сумнівів» в якості технічного обслуговування із застосуванням мобільних зарядних станцій – то тут є єдиний критерій: наявність (відсутність) обґрунтованих рекламацій у споживача. Втім, наявність (відсутність) витоків ГВР і газу-витискувача з МГП в процесі їх багаторічної експлуатації оцінюється за цим же критерієм.

Спробуємо підсумувати цю, на перший погляд, дещо різношерсту інформацію. Які висновки можна зробити з вищенаведеного?

1. Виходячи з вимог ДБН В.2.5-56 [1, 2]: всі несправності СПЗ, пов’язані зі зменшенням маси заряду ГВР та (або) падінням тиску газу-витискувача «повинні усуватися негайно».

2. Тому, серед обслуговуючих організацій, перевагу доцільно віддавати тим, які мають «на озброєнні» сучасні мобільні зарядні станції.

Примітка. Проте, ця вимога, в першу чергу, відноситься до об’єктів, СПЗ яких скомплектовано з імпортних компонентів. Наявність на території України авторизованого представника закордонних компаній без можливості оперативного реагування на несправності, пов’язані з витоками ГВР, призводить до необхідності відправлення такого МГП на виробничу базу за межі України. Для забезпечення «негайності» це, в свою чергу, змушує його тримати на складі (в Україні) значний запас МГП, споряджених відповідно до різних проектів протипожежного захисту, що негативно відіб’ється на вартості такого обслуговування.

Світова практика оцінки будь-якого виробництва невблаганно свідчить: наявність великих запасів, що знаходяться на «складах готової продукції» вже давно не є однозначним показником успішності підприємства. Це доля небагатьох транснаціональних гігантів, що мають реальні широкомасштабні торгові відносини з усіма п’ятьма континентами.

У разі ж виникнення аналогічних «проблем» із МГП (та іншою компонентною базою) вітчизняного виробництва обслуговуючим організаціям є сенс звертатися безпосередньо до виробника.

3. Власникам МГП із мембранними запобіжними вузлами варто звернути увагу на їх модернізацію стосовно переходу з мембрани на клапан.

Подвійна вигода: максимальне збереження заряду ГВР та мінімізація шкоди людині і довкіллю ([6, 20]).

Cписок литературы:

1. ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (чинні до 01.07.2015 року).

2. ДБН В.2.5-56:2014 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (чинні з 01.07.2015 року).

3. ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993, ISO 5923:1989, MOD).

4. ДСТУ 4466-10:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 10: Вогнегасна речовина HFC 23 (ISO 14520-10:2005, MOD).

5. ДСТУ 4466-5:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 5. Вогнегасна речовина FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, MOD).

6. Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, 1987 р., ратифікований Україною 20.09.88 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_215).

7. Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_801, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml)

8. ДСТУ 4095:2012 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі, комплекти модулів та батарейне устатковання. Загальні технічні умови.

9. ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний

10. С.Пономарев. Что лучше: мембрана или клапан? (повторение пройденного)// Бизнес и безопасность, 2014, №5.

11. С.Пономарьов. Споряджені системи газового пожежогасіння: залежність тиску від температурних факторів навколишнього середовища// Бизнес и безопасность, 2015, №2.

12. ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. Загальні технічні умови.

13. ДСТУ 4466-8:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8: Вогнегасна речовина HFC 125 (ISO 14520-8:2006, MOD).

14. ДСТУ 4466-9:2008Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9: Вогнегасна речовина HFC 227ea (ISO 14520-9:2006, MOD).

15. «Газові вогнегасні речовини» (http://uk.wikipedia.org/)   

16. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

17. Что такое заправочная станция для систем с Novec1230? (http://firepro.com.ua/)

18. Мобильная зарядная станция (http://www.novec1230.kiev.ua/)

19. Инструкция по зарядке баллонов установок газового пожаротушения хладоном 114В2 и сжатым воздухом. 1194-00-00 ИЭ. МО СССР. 1990.

20. REGULATION (EU) No 517/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG).

С. Пономарьов (фахівець з питань протипожежного захисту)

(067) 446-01-92

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 • logo kvirin

  Сайт ООО КВИРИН - услуги в области противопожарной безопасности
 • sevo-systems

  Производитель оборудования для ГОТВ NOVEC 1230
 • logo vesda

  Система сверхраннего обнаружения дыма
 • logo

  Интеллектуальная система пожарной сигнализации