• Киев
 • (044) 568 57 45 | (096) 563 77 51
 • kvirin@kvirin.ua
Mobile menu

 Під впливом потоку технічно безграмотної «інформації» щодо властивостей деяких газових вогнегасних речовин (далі – ГВР) серед споживачів систем газового пожежогасіння іноді виникають непорозуміння, пов’язані з невідповідністю «задекларованих» відомостей і реальним станом речей. 

Достатньо процитувати лише одне таке «науково обґрунтоване» твердження: «…в отличие от хладонов (підкреслено – авт.), в нормальном состоянии, при комнатной температуре, Novec1230 – это не газ, а жидкость».

Примітка. Під «хладонами», як правило, мають на увазі ГВР групи «HFC» та озоноруйнівні ГВР (див. - нижче).

Нижче наведено стислу реальну інформацію щодо ГВР, що використовують (або мають нормативно визначену можливість використовувати) у системах газового пожежогасіння України.

Отже, газова вогнегасна речовина – вогнегасна речовина (хімічна речовина або суміш хімічних речовин), яка під час взаємодії з горючим середовищем перебуває у газоподібному стані.

Примітка 1.За механізмом гасіння ГВР поділяються на:

– інертні розріджувачі, гасіння якими відбувається переважно за рахунок зниження концентрації окисника внаслідок розведення горючого середовища;

– інгібітори горіння, гасіння якими відбувається  переважно за рахунок хімічної взаємодії з активними радикалами полум’я, відповідальними за перебіг ланцюгових реакцій горіння.

Примітка 2. За агрегатним станом в умовах зберігання ГВР поділяються на:

– незріджені, які перебувають у технічних засобах пожежогасіння під надлишковим тиском, не утворюючи рідкої фази;

– рідкі та зріджені, які знаходяться в технічних засобах пожежогасіння у рідкому стані під надлишковим тиском та/або зниженої температури [1-2].

1. Стан питання

З середини 50-х років ХХ століття в Україні, наряду з діоксидом вуглецю (СО2),стали широко застосовуватися системи протипожежного захисту (СПЗ) із використанням ГВР групи хладонів: хладону 114В2 (галон 2402), хладону 13В1 (галон 1301), хладону 12В1 (галон 1211). Також були поширені інші бромвмісні вогнегасні речовини, наприклад: суміші БФ-2 та «3,5», до складу яких входять С2Н5Вг – брометан (бромистий етил) або СН2Вг2 – дибромметан (бромистий метилен).

Однак, вже наприкінці 80-х років ХХ століття людство, занепокоєне станом екології планети, прийняло рішення (Монреальський протокол про речовини, які руйнують озоновий шар [3]) щодо припинення використання озоноруйнівних речовин в цілому у промисловості і побуті та суттєвого обмеження використання бромвмісних хладонів (галонів – за міжнародною термінологією) – у сфері пожежної безпеки [4].

Так, на сьогодні згідно з підпунктом b) пункту 1 рішення VII/12 7 Наради Сторін (Відень, 5-7 грудня 1995 р.) допускається використання галонів у новому обладнанні лише для найважливіших (основних) видів застосування. Основним, згідно з підпунктом a) пункту 1 рішення IV/25 4 Наради Сторін (Копенгаген, 23-25 листопада 1992 р.), є застосування, яке необхідне для забезпечення здоров’я та безпеки суспільства або має життєво важливе значення для його функціонування (банківські установи, об’єкти зв’язку, культури тощо) та відсутні технічно можливі і рентабельні альтернативи або замінники, прийнятні з точки зору охорони здоров’я і довкілля [5].

Вимоги до галонів (галон 2402, галон 1301 та галон 1211), які можуть використовуватися в СПЗ України, встановлено ДСТУ 7288 [6]. При цьому, подальше використання інших озоноруйнівних сумішей (БФ-2, «3,5» тощо) визнане недоцільним у зв’язку з технічною складністю та значною вартістю їх регенерації.

На заміну озоноруйнівним було запропоновано (додатково до СО2 за ДСТУ 5092 [7]) цілу низку так званих «чистих» ГВР [8], а найбільш поширені ГВР увійшли до міжнародного багаточастинного стандарту ISO 14520. В Європі зазначений стандарт впроваджено як EN 15004 (гармонізований до ISO 14520), в Україні – як ДСТУ 4466.

Примітка. З 01.01.2016 року замість ДСТУ 4466 в Україні набирають чинності деякі частини ДСТУ EN 15004 [9].

З плином часу з’ясувалось, що деякі «чисті» ГВР, «екологічно безпечні» з точки зору Монреальського протоколу [3], підпали під обмеження, встановлені Кіотським протоколом [10].

Він, як і Монреальський протокол [3], помірковано відноситься до, так званих, «парникових» ГВР. Так, пункт 11 Преамбули Регламенту ЄС № 517/2014 [11]наголошує: якщо відсутні альтернативи використанню конкретних фторованих парникових газів, або там де використання таких альтернатив потягне за собою неспіввимірні витрати, повинна бути передбачена можливість санкціонування дозволів на розташування таких продуктів та обладнання.

Спільною рисою цих Протоколів є вимога щодо мінімізації викидів в атмосферу ГВР, що підпадають під їх дію: заборона випробувань з випусканням ГВР (крім деяких наукових досліджень), запобігання витоків з обладнання. В Україні для «парникових» ГВР зазначені вимоги регламентує ДСТУ 4466-1 [12], для озоноруйнівних ГВР – ДСТУ 7288 [6].

В таблиці 1 наведено ГВР (за ISO 14520-1 [13], EN 15004-1 [14], ДСТУ 4466-1 [12], ДСТУ 5092 [8] та ДСТУ 7288 [7]), дозволені до використання в Україні.

Таблиця 1 

 

Вогнегасна

речовина

Хімічна назва

Хімічна формула

Класифікаційний номер

Національний

стандарт

CF3I

Трифторйодметан

CF3I

2314-97-8

ДСТУ 4466-2 [15]

FK-5-1-12

Додекафтор-2-метилпентан-3-он

CF3CF2C(O)CF(CF3)2

756-13-8

ДСТУ 4466-5 [16]

HCFC Суміш А

HCFC-123

HCFC-22

HCFC-124

Дихлортрифторетан

Хлордифторметан

Хлортетрафторетан

Ізопропеніл-1-метилциклогексен

CHCl2CF3

CHClF2

CHCIFCF3

С10Н16

306-83-2

75-45-6

2837-89-0

5989-27-5

ДСТУ 4466-6 [17]

HFC 125

Пентафторетан

CHF2CF3

354-33-6

ДСТУ 4466-8 [18]

HFC 227ea

Гептафторпропан

CF3CHFCF3

2252-84-8

ДСТУ 4466-9 [19]

HFC 23

Трифторметан

CHF3

75-46-7

ДСТУ 4466-10 [20]

HFC 236fa

Гексафторпропан

CF32CF3

27070-61-7

ДСТУ 4466-11 [21]

IG-01

Аргон

Ar

74040-37-1

ДСТУ 4466-12 [22]

IG-100

Азот

N2

7727-37-9

ДСТУ 4466-13 [23]

IG-55

Азот (50%)

Аргон (50%)

N2

Ar

7727-37-9

74040-37-1

ДСТУ 4466-14 [24]

IG-541

Азот (52%)

Аргон (40%)

Діоксид вуглецю (8%)

N2

Ar

СО2

7727-37-9

74040-37-1

124-38-9

ДСТУ 4466-15 [25]

галон 2402

Тетрафтордиброметан

C2Br2F4

124-73-2

ДСТУ 7288 [7]

галон 1301

Трифторбромметан

CF3Br

75-63-8

ДСТУ 7288 [7]

галон 1211

Дифторхлорбромметан

CF2ClBr

353-59-3

ДСТУ 7288 [7]

Діоксид вуглецю

Діоксид вуглецю

СО2

124-38-9

ДСТУ 5092 [8]

 

2. Екологічні характеристики ГВР

Вплив на довкілля ГВР, дозволених до використання в Україні, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Вогнегасна

речовина1)

Монреальський протокол [3]

Озоноруйнівний

потенціал,

ODP

Кіотський протокол [10]

Потенціал глобального потепління за

100 років, GWP

Тривалість існування в атмосфері, років

CF3I

+2)

0,0001 [26]

1 [26]

0,005 [26]

FK-5-1-12

0 [26]

1 [26]

0,01 [26]

HCFC Суміш А

HCFC-22

HCFC-124

HCFC-123

+

+

+

0,055 [26, 29]

0,022 [26, 29]

0,02 [26, 29]

+

+

+

1700[26] (1810) [27, 29]

620[26] (609) [27, 29]

120[26] (77) [27, 29]

11,9 [26] (12) [27, 29]

6,1 [26] (5,8) [27] (5,9) [29]

1,4 [26] (1,3) [27, 29]

HFC125

0 [26]

+

3400 [26] (3500) [11, 27]

29 [26, 27]

HFC227ea

0 [26]

+

3500 [26] (3220) [11, 27]

33 [26] (34,2) [27]

HFC23

0 [26]

+

12000 [26]

(14800) [11], [27]

260 [26] (270) [27]

HFC236fa

0 [26]

+

9400 [26] (9810) [11, 27]

220 [26] (240) [27]

IG-01

0 [26]

0 [26]

Складники

атмосфери

IG-100

0 [26]

0 [26]

IG-55

0 [26]

0 [26]

IG-541

0 [26]

0 [26]

галон 2402

+

6 [4, 26]

+

1640 [27, 28]

20 [27, 28]

галон 1301

+

10 [4,26]

+

6900 [26] (7140) [27, 28]

65 [26-28]

галон 1211

+

3 [4, 26]

+

1890 [27, 28]

16 [27, 28]

Діоксид

вуглецю

0 [30]

+

1 [30]

Складник

атмосфери

1) Див. таблицю 1.

2) Знак «+» означає притаманність відповідної характеристики, знак «—» – не притаманність.

Примітка. Усі види використання фторвмісних хімічних речовин (в тому числі – див. таблицю 1) зумовлюють викиди менш ніж 2 % від загальносвітових викидів парникових газів у перерахунку на еквівалент діоксиду вуглецю [26].

 

3. Токсикологічні характеристики ГВР 

У таблиці 3 наведено інформацію стосовно токсикологічного впливу ГВР, дозволених до використання в Україні.

Таблиця 3

Вогнегасна

речовина1)

ALC, %

LC50, %

NOAEL, %

LOAEL, %

Максимальна безпечна концентрація в умовах впливу 5 хв, % (об.)

CF3I

>12,8 [12, 15]

27,4 [15]

0,2 [12, 15]

0,4 [12, 15]

0,3 [12]

FK-5-1-12

н/д2)

>10 [12, 16]

10 [12, 16]

>10 [12, 16]

10 [33]

HCFC Суміш A

н/д

64 [12, 17]

10 [12, 17]

>10 [12, 17]

н/д

HFC 125

>70 [12, 18]

н/д

7,5 [12, 18]

10 [12, 18]

11,5 [12, 33]

HFC 227ea

>80 [12, 19]

н/д

9,0 [12, 19]

10,5 [12, 19]

10,5 [12, 33]

HFC 23

>65 [12, 20]

н/д

50 [12]

(30) [20]

>50 [12]

(>30) [20]

30 [33]

HFC 236fa

>18,9 [12] (>47,5) [21]

н/д

10 [12, 21]

15 [12, 21]

12,5 [12]

IG-01

43 [12, 22]

52 [12, 22]

43 [33]

IG-100

43 [12, 23]

52 [12, 23]

43 [32]

IG-55

43 [12, 24]

52 [12, 24]

43 [33]

IG-541

43 [12, 25]

52 [12, 25]

43 [33]

галон 2402

8,75 [34]

н/д

н/д

0,1 [31]

н/д

галон 1301

н/д

н/д

5 [4,26]

7,5 [4,26]

н/д

галон 1211

20 [34]

н/д

0,5 [32]

1 [32]

н/д

Діоксид вуглецю

н/д

н/д

33) [8]

>3 [8]

н/д

1) Див. таблицю 1.

2) Немає даних.

3) Загальний вміст діоксиду вуглецю у повітрі.

Примітка 1. LC50 – це концентрація, смертельна для 50% пацюків в умовах впливу протягом 4 год.

ALC – це приблизна летальна концентрація. NOAEL – максимальна концентрація, за якої не спостерігається шкідливий токсикологічний або фізіологічний вплив. LOAEL – мінімальна концентрація, за якої спостерігається несприятливий токсикологічний або фізіологічний вплив [12].

Примітка 2. Концентрації, за яких спостерігається збудження серцевої діяльності, визначено на підставі результатів спостереження за наявністю або відсутністю значної аритмії у собаки. Звичайно зміна рівня епінефрину  спостерігається у разі дії протягом більш ніж 5 хв [12].

Примітка 3. Високі значення концентрацій отримано в умовах додавання кисню з метою попередження ядухи [12].

 

4. Фізичні властивості ГВР в стані постачання

Основні фізичні властивості ГВР, дозволених до використання в Україні, наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Вогнегасна

речовина1)

Агрегатний стан за

20 ºС

Густина за 20 ºС, кг/м3

Тиск пари за

20 ºС, бар3)

Умові зберігання

в рідкому стані

насиченої пари

посудина, що працює

під тиском

без тиску

CF3I

Р+П2)

2096 [15]

8,051 [15]

4,65 [15]

+4)

FK-5-1-12

1616 [16]

4,3305 [16]

0,326 [16]

+

HCFC Суміш A

1200 [17]

31[17]

8,25 [17]

+

HFC 125

1218 [18]

77,97 [18]

12,05 [18]

+

HFC 227ea

1410 [19]

31,035 [19]

3,90 [19]

+

HFC 23

806,6 [20]

263,0 [20]

41,80 [20]

+

HFC 236fa

1377 [21]

15,58 [21]

2,296 [21]

+

IG-01

Г

— [22]

— [22]

— [22]

+

IG-100

— [23]

— [23]

— [23]

+

IG-55

— [24]

— [24]

— [24]

+

IG-541

— [25]

— [25]

— [25]

+

галон 2402

Р+П

2201[7]

3,99 [7]

0,37[7]

+

галон 1301

1575 [7]

115,6 [7]

14,63 [7]

+

галон 1211

1830 [7]

17,4 [7]

2,53 [7]

+

Діоксид вуглецю

774 [8]

1,84 [8]

57,3 [8]

+

1) Див. таблицю 1.

2) «Р» – рідина, «П» – пара, «Г» – газ.

3) 1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1МПа = 1 Н/мм2.

4) Знак «+» означає притаманність відповідної характеристики, знак «—» – не притаманність.

 

Так би мовити – без коментарів, остаточні висновки робити фахівцям.

До речі, з електронною версією вищенаведеної інформації можна ознайомитися на сайті [8].

Список літератури:

1. ДСТУ 3958:ХХХХ Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги і методи випробовування (на розгляді).

2.Вогнегасні речовини: Навчальний посібник / Антонов А. В., Боровиков В. О., Орел В. П., Жартовський В. М., Ковалишин В .В. – К.: Пожінформтехніка, 2004. – 176 с.

3.Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, 1987 р., ратифікований Україною 20.09.88 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_215).

4.Report of the halons technical options Сommittee. 2010 Assessment.(http://ozone.unep.org/teap/Reports/HTOC/HTOC-Assessment-Report-2010.pdf).

5.http://ozone.unep.org/new_site/ru/Treaties/treaties_decisions-hb.php?dec_id=93

6.ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. Загальні технічні умови.

7. ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993, ISO 5923:1989, MOD)

8.Программа SNAP агентства U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (http://www.epa.gov/ozone/snap/fire/lists/flood.html#addcomm).

9. Наказ Мінекономрозвитку України від 30 грудня 2014 року № 1494 «Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні».

10. Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_801, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml)

11. REGULATION (EU) No 517/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG).

12. ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2006, MOD).

13. ISO 14520-1:2006 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements.

14.EN 15004-1:2008 Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2006, modified) (http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:105:0:::::).

15.ДСТУ 4466-2:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 2. Вогнегасна речовина CF3I (ISO 14520-2:2006, MOD).

16. ДСТУ 4466-5:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 5. Вогнегасна речовина FK-5-1-12           (ISO 14520-5:2006, MOD).

17. ДСТУ 4466-6:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 6: Вогнегасна речовина HCFC Суміш A (ISO 14520-6:2006, MOD)

18. ДСТУ 4466-8:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125 (ISO 14520-8:2006, MOD).

19.ДСТУ 4466-9:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227 еа (ISO 14520-9:2006, MOD).

20. ДСТУ 4466-10:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 10: Вогнегасна речовина HFC 23 (ISO 14520-10:2005, MOD).

21. ДСТУ 4466-11:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 11: Вогнегасна речовина HFC 236 fa (ISO 14520-11:2005, MOD).

22. ДСТУ 4466-12:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 12: Вогнегасна речовина IG-01 (ISO 14520-12:2005, MOD).

23.ДСТУ 4466-13:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100 (ISO 14520-13:2005, MOD).

24. ДСТУ 4466-14:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 14: Вогнегасна речовина IG-55 (ISO 14520-14:2006, MOD).

25. ДСТУ 4466-15:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541 (ISO 14520-15:2005, MOD).

26. HalontechnicaloptionsCommittee. Technicalnote # 1- Revision 3. NewTechnology НalonAlternatives (http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/HTOC/Technical%20Note%201%20%20New%20Technology%20Halon%20Alternatives%20-%20Revision%203.pdf).

27. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.) / Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 (http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html).

28. Class I Ozone-depleting Substances (http://www.epa.gov/ozone/science/ods/classone.html).

29. Class IІ Ozone-depleting Substances (http://www.epa.gov/ozone/science/ods/classtwo.html).

30. http://ru.scribd.com/doc/16847129/Carbon-Dioxide-as-a-Refrigerant#scribd

31. Darol E. Dodd and AllenVinegar / TOXICITY DATA COMPARISON OF CF3I WITH CURRENTLY USEDFIRE-EXTINGUISHING AGENTS AND REFRIGERANTS OF INTERESTTO THE MILITARY (http://www.nist.gov/el/fire_research/upload/R9902724.pdf).

32. RobertE. Tapscott, LouiseC. Speitel / HalonReplacementOptionsforAircraft (http://www.fire.tc.faa.gov/1998Conference/presentations/RobertTapscott.pdf).

33. Carlos Perez. Protecting your Hazard with a Gas System: Halocarbon or Inert Gas // VdS Expert Conference. Fire Extinguishing systems, September 2010. (http://vds.de/fileadmin/report/sus_report_2011-04en.pdf)

34. http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a242513.pdf

35. «Газові вогнегасні речовини» (http://uk.wikipedia.org/)   

 

С.В. Пономарьов

(067) 446-01-92

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

«Бизнес и безопасность» № 2/2015 (106)

 • logo kvirin

  Сайт ООО КВИРИН - услуги в области противопожарной безопасности
 • sevo-systems

  Производитель оборудования для ГОТВ NOVEC 1230
 • logo vesda

  Система сверхраннего обнаружения дыма
 • logo

  Интеллектуальная система пожарной сигнализации